بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 20 آبان 1396      15:25

آیا یارانه‌ها بر توزیع درآمدها تاثیر داشت؟

اقتصاد ایرانی: نتایج یک پژوهش نشان می دهد در دوره پـس از اجـرای سیاسـت هدفمندی یارانه ها، توزیـع قـدرت خرید برخلاف توزیع مخارج، خانوارها برابرتر نشده اند. همچنـین بهبـود توزیع مخارج بیشتر از طریق کاهش فرصت ها بوده است.

به گزارش ایسنا، علی مزیکی، اقتصاددان در مقدمه ی مقاله ای با عنوان «بررسی تحولات توزیع درآمدها در دوره هدفمندسازی یارانه ها» آورده است: برای «یارانه» تعریف های متفاوتی ارائه شده است که دقیق ترین آن ها شاید تعریـف سـازمان تجارت جهانی باشد. براسـاس ایـن تعریـف، مـواردی «یارانـه» تلقـی مـی شـود کـه دولـت می توانسته در آن محل هزینه نکند یا از آن محل درآمدی کسـب کنـد، امـا بـه دلیـل تلقـی خود از منافع عمومی جامعه این کار را نمی کند. حال پرسش اینجاست که دولت ها بایـد بـا چه معیاری دست به پرداخت یارانه بزنند. برای پاسخ باید توجه کـرد کـه هرگونـه سیاسـت عمومی که دولت ها طراحی می کنند برای نیل به بهینگی اجتماعی بوده کـه دولـت متصـور است.

در بحث یارانه ها باید توجه کرد که هرگونه انتقال یارانه ای باید در این جهت باشـد و در غیر این صورت پرداخت آن منجر به فایده اجتماعی نخواهد بـود. در برنامـه هـای اعـلام شـده از طـرف سیاسـت گذاران ایـران، یکـی از اهـداف مهـم پرداخـت یارانـه، بهبـود توزیـع درآمدها بوده است. بنابراین، آن ها بهبود توزیع درآمدها را در جهت بهینگی اجتماعی می دانند. البته فارغ از بررسی ریشه هـای ایـن موضـوع بـه نظـر بسـیار ضـروری اسـد کـه آثـار درون زای توزیعی در دوره بعـد از اجـرای فـاز اول سیاسـت هدفمندسـازی یارانـه هـا مـورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود این سیاست تا چه حد به اهدافی که خود ترسیم می کنـد، رسیده است. با چنین هدفی، در ادامه سیاست های اثرگذار بـر ایـن دوره را بـا دیـد تـوزیعی مورد بررسی قرار می دهیم.

در ایران سال هاست که یارانه ها در سطح وسیعی پرداخت می شوند. این حقیقـت در نگاه اول موضوع عجیبی نیست، چرا که تمـام کشـورها یارانـه پرداخـت مـی کننـد، امـا نـحوه پرداخت یارانه از نظر «هدف گیری گروه دریافت کننـده یارانـه «و از نظـر مقـدار در ایـران دارای تفاوت های اساسـی در مقایسـه بـا سـایر کشورهاسـت. ایـن موضـوع بعـد از فـاز اول هدفمندسازی یارانه ها در اواخر سال ۱۳۸۹ تا حد زیـادی -هرچنـد بـه طـور کوتـاه مـدت - تغییر کرد. البته آثار توزیعی این سیاسـت مـی توانـد بسـیار چندبعـدی و عمیـق باشـد، امـا چهار کانالی که می تواند توزیع درآمد را دگرگون کند کانال «پرداخـت مسـتقیم یارانـه نقـدی « »تورم»، «اثر درآمدی» و «تغییر رفتار مصرفی و تولیدی خانوارها» است.

اثر «پرداخت مستقیم یارانه نقدی» مربوط به پرداخت شـدن (یـا نشـدن) خـود یارانـه نقدی به افراد است. به طور مسلم افرادی که از دریافت یارانه نقدی بهره مند نبوده اند قسمتی از یارانه ای که پیش تر به صورت غیرنقدی دریافت کرده اند را اکنون از دست داده انـد و ایـن موضوع می تواند توزیع را تحت تاثیر قرار دهد. کانال «تورم» مربوط به افزایش قیمت ها در اثر هدفمندسازی است. پر واضـح اسـت که به دلیل حذف یارانه های قیمتی افراد باید مقدار بیشتری برای کالاهایی که پیش تر یارانـه به آن ها تعلق می گرفت بردارند. علاوه بر ایـن، بعضی از کالاها بـه طـور غیـر مسـتقیم از هدفمندی متاثر شده و با قیمت های غیریارانه ای به فروش می رسند. ایـن موضـوع بـر اسـاس نوع مصرفی که افراد داشته اند، آثار توزیعی زیادی بر قدرت خرید خانوارها خواهد داشت.   کانال «اثردرآمدی» به صورت غیرمستقیم عمل می کند. برای مثال، حالتی را در نظـر بگیریـد کـه دولـت بـا جبـران هزینـه پرداخـت یارانـه هـا از طریـق مالیـات موجـب کـاهش غیرمستقیم درآمدها شود. چنین کاری بر توزیع درآمدها موثر خواهد بود.

دسته دیگری از اثرات توزیع درآمد و توزیـع قـدرت خریـد پـس از هدفمندسـازی مربوط به تغییراتی است که خود افراد با تغییر رفتار مصـرفی یـا تولیـدی شـان بـه خـود وارد می کنند. برای مثال، ممکن است همان طور که پس از اجرای فـاز اول هدفمندسـازی اتفـاق افتاد، خانواده ها کمتر به هزینـه سـلامت خـود اهمیـت بدهنـد و یـا ممکـن اسـت از کـالای خاصی، مانند شیر و نان که پیشتر شامل یارانه بـوده کمتـر اسـتفاده کننـد. همچنـین ممکـن است افرادی در اثر پرداخت یارانه ها تصمیم به کار بیشتر یا کمتر بگیرند. برای مثـال، چنـین مطرح می شود که خانوارهای پرجمعیتی که یارانه نقدی می گیرند ممکن اسـت کمتـر کـار  کنند.

در بخش جمع بندی این پژوهش آمده است: در این مطالعه جنبه های جدیـدی از وضـع توزیـع درآمـدها در دوره پـس از سال ۱۳۸۹ آشـکار شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، هرچند محاسبات این مطالعه بر اساس داده های مرکز آمار ایران و آمار بسیاری از مراکز رسمی چنین نشان می دهند که در دوره پس از ۱۳۸۹ تـا ۱۳۹۱ توزیع درآمدها (هزینه ها) برابرتـر شـده اسـت. بـه نظـر مـی رسـد کـه تفـاوت قـدرت خریدهایی که در این دوره در استان ها، شهر و روستا و در طول زمان به وجود آمـده اسـت نشان دهنده بهبود وضع توزیع قدرت خرید شبیه سازی شـده در جامعـه نباشـد.

بـر اسـاس نتایج حتی با فرض وجود برابری بیشتر پس از سال ۱۳۸۹ ولی مکانیزم بهبود توزیع مخـارج در این دوره بیشتر از طریق از دست رفتن فرصت ها بوده تا از طریـق بـه دسـد آوردن فرصـت هـای جدید. بنابراین همانطور که مشاهده شـد وضـع دهـک هـای پـایین و متوسـط جامعه بهتر نشده است.

با بررسی اجـرای فـاز اول سیاسـت هدفمندسـازی و سـایر سیاست های رفاهی این دوره و همچنین بررسی تحریم ها که در این دوره شدت گرفته اند می توان به این نتیجه رسید که مجموعـه ایـن عوامـل نتوانسـته اند با بهبود نحوه مصرف خانوارها و کارایی هزینه آنقـدر موجـب افـزایش کـارایی شـود که بتواند آثار مثبتی برای قدرت خرید حاصل کنـد، البتـه احتمـالا تـا حـدی از بـدتر شـدن اوضاع جلوگیری کرده اند، چراکه بسیاری از مطالعات نشان می دهند که حذف یارانه های انرژی به هر حـال موجـب بـدتر شـدن توزیـع درآمـدها می شود. بنابراین، از این لحاظ شاید بتوان موفقیت نسبی برای این سیاست قائل شد. نکته مهم دیگری که مـی تـوان بـه آن اشـاره کـرد ایـن اسـت کـه چـون در اجـرای هدفمندسازی یارانه ها قیمت سوخت و در نتیجه حمل و نقل افزایش می یابد بایـد بـه هزینـه حمل ضروریات توجه ویژه ای کرد.

در حقیقت به دلایـل افـزایش قیمـت حامل های انرژی و عدم وجود زیرساخت های حمـل ونقلـی کـه وابسـتگی کمتـری بـه ایـن حامــل هــا دارنــد و بــا پوشــش کــافی کــل کشــور را تحــت پوشــش قــرار دهنــد، بعــد از هدفمندسازی در دوره ۱۳۹۰-۱۳۹۱ تفاوت قیمت های بین منطقه ای افزایش یافته اند.

بررسی ها نشان داده است که بدتر شدن توزیع هزینه مواد غذایی در سال ۱۳۹۱ بوده است که باوجود بهتـر شـدن توزیـع در کل هزینه ها (با استفاده مستقیم از داده ها)، مشاهده می شود. بنابراین پیشـنهاد مـی شـود کـه دولـت در مراحـل بعـدی حذف یارانه انرژی به قیمت های بین منطقه ای مواد غذایی توجه ویژه ای داشته باشد.

همچنین در یک رویکرد بلندمدت توصیه مـی شـود بـرای جلـوگیری از اثرگـذاری حـذف یارانـه انـرژی بـر قیمت بـین منطقـه ای سـایر محصـولات، توسـعه زیرسـاخت هـای حمل ونقلی که کمتر به سوخت های فسیلی وابسته هستند در دستور کار قرار گیرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir