بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 31 خرداد 1395      10:48

بازی برد- برد با وام تمیز

اقتصاد ایرانی: مطالعات انجام شده نشان می دهد ارتباط دوسویه و مثبتی بین «توسعه و سلامت نظام مالی» و «عملکرد بهتر بنگاه ها» در اقتصاد کشور وجود دارد. در ادبیات اقتصادی گفته می شود که توسعه بخش مالی با تخصیص کارآمد منابع، به بهبود رشد اقتصادی کمک می کند. در نظام اقتصادی ایران که بخش بزرگی از تامین مالی بر عهده شبکه بانکی است، توسعه مالی عمدتا در سلامت بانک ها و کیفیت دارایی های شبکه بانکی معنا می یابد. یک پژوهش آکادمیک برای بررسی این موضوع، داده های آماری مربوط به عملکرد بانک ها و شرکت های بورسی طرف حساب بانک های مختلف را مورد کنکاش قرار داده و نتایج جالب توجهی به دست آورده است. از جمله اینکه، افزایش کیفیت اعتبارات مربوط به بانک های با دارایی های سالم تر، رشد بیشتر بنگاه های اعتبارگیرنده را به همراه داشته است. این بررسی نشان می دهد شرکت های بورسی که از بانک هایی با مطالبات غیرجاری پایین تر وام گرفته اند، وضعیت عملکرد و فروش بهتری دارند. این نتایج، حاکی از اهمیت دو طرفه بهبود سلامت بخش های مالی و واقعی اقتصاد کشور است و بیانگر این است که افزایش شفافیت و بهبود شاخص های اعتباری هر طرف به توسعه عملکرد طرف دیگر هم منجر می شود که بهبود مضاعف رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، غالبا تصور بر این است که بنگاه هایی که از بهره وری بالاتر و از کارآیی و بازدهی قابل قبول برخوردارند، می توانند توان بانک ها را در «واسطه گری مالی» افزایش دهند، اما یک پژوهش علاوه بر تایید این ارتباط، یک رابطه دیگر را برای همکاری بانک-بنگاه مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد وضعیت سلامت بانک ها نیز بر بازدهی بنگاه های تولیدی اثر می گذارد. پژوهش حاضر با بررسی اعتبارات تخصیص یافته به شرکت های بورسی، بیان می کند که شرکت هایی که از بانک های با میزان مطالبات غیرجاری پایین تر وام گرفته اند، عملکرد بهتری دارند. علاوه بر این وضعیت مطالبات غیرجاری و نسبت سرمایه بانک اصلی که بنگاه به خدمات می دهد در وضعیت فروش و بازده دارایی آن بنگاه دارای اهمیت است. این پژوهش با عنوان «اثر کیفیت اعتبارات بانکی بر عملکرد بنگاه های تولیدی براساس اطلاعات شرکت های بورسی» توسط «سجاد ابراهیمی»، «امینه محمود زاده» و «سیدعلی مدنی زاده» گردآوری شده است.

اصطکاک در بازار مالی

یکی از مشکلات بنگاه های کشور، تامین مالی از بازارهای مالی به خصوص بازار پول است. از سوی دیگر تخصیص بهینه منابع مالی یکی از اصلی ترین وظایف نظام مالی است. اصطکاک های مالی در بازار مالی در دو وجه «وجود هزینه مبادله» و «اطلاعات نامتقارن» باعث می شود که کارآیی واسطه گری مالی نقشی اثرگذار در تجهیز منابع مالی و بخش حقیقی اقتصاد داشته باشد. بنابراین هرچه اعتباردهندگان مالی، ارزیابی و اعتبارسنجی بهتر و کامل تری از متقاضیان وجوه داشته باشند، تخصیص بهتری از منابع مالی رخ خواهد داد. با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، بخش عمده جریان تامین مالی از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد. در نتیجه بهبود وضعیت نظام بانکی می تواند به بهبود وضعیت بخش حقیقی کمک کند. در این بین، اگر رابطه بهبود شرایط نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد وجود داشته باشد، عملکرد بنگاه هایی که بانک ها با شرایط مطلوب تر کار می کنند، بهتر از سایر بنگاه ها است. به بیان دیگر، اگر براساس شاخص های سلامت بانکی تعریفی از کیفیت اعتبارات آن بانک ها ارائه شود، می توان انتظار داشت که اثر کیفیت اعتبارات بر عملکرد بنگاه ها معنی دار و مثبت باشد. براساس این مقدمه، پژوهش معرفی شده رابطه وضعیت سلامت بانکی، بانک اعتباردهنده را بر عملکرد بنگاه ها بررسی کرده است. این پژوهش از آمار تسهیلات شرکت های بورسی به تفکیک بانک های اعتباردهنده استفاده کرده و با بهره گیری از مدل های آماری اقتصادسنجی به بررسی سوال های اصلی آن پرداخته است.

اثر کارآیی بر کاهش اصطکاک مالی

در بخشی از این پژوهش به مبانی نظری این موضوع پرداخته شده است. در مدل های رشد اقتصادی که در آن اصطکاک مالی مانند «وجود هزینه معامله» و «وجود عدم تقارن» تعریف نشده است، نیازی به سیستم مالی وجود نخواهد داشت و در نتیجه توسعه مالی اثری بر رشد اقتصادی ندارد. در نتیجه مطابق این پژوهش، هر گونه اثرگذاری توسعه نظام مالی روی رشد بخش حقیقی ناشی از لحاظ کردن اصطکاک بازار مالی است. وجود اصطکاک های مالی باعث می شود که نقش «واسطه گری مالی» مهم تلقی شود. واسطه گران مالی مانند بانک ها این وظیفه را به عهده دارند که هزینه ناشی از وجود اصطکاک مالی (هزینه مبادله و عدم تقارن اطلاعاتی) را به حداقل برسانند. بنابراین هرچه کارآیی عملکرد واسطه گری مالی در سیستم مالی بیشتر باشد، هزینه ناشی از وجود اصطکاک مالی بیشتر کاهش خواهد یافت.

رابطه بخش مالی و حقیقی

در ادامه، این پژوهش به بررسی ادبیات رابطه بخش مالی و بخش حقیقی، با توجه به مطالعات صورت گرفته پرداخته است. این مطالعات از داده های خرد بنگاه های تولیدی استفاده کرده و اثر چگونگی و کیفیت فعالیت بانک ها را روی بنگاه های قرض گیرنده بررسی کرده اند.

به عنوان یک نمونه قابل ذکر، گیبسون علت اثرگذاری شاخص بانکی را بر عملکرد بنگاه ها به این شکل بیان می کند: «اگر بنگاه بتواند در صورت قطع یک منبع مالی، منابع مالی دیگری را با هزینه نزدیک به صفر جایگزین آن کند، وضعیت شاخص های سلامت بازار بانکی و هیچ بازار مالی دیگر روی وضعیت بنگاه های قرض گیرنده تاثیرگذار نخواهد بود. اما با توجه به شواهد موجود، بنگاه ها به راحتی نمی توانند، با هزینه کمی منابع مالی دریافتی از بانک را جایگزین کنند. از این رو شرایط شبکه بانکی اثر مستقیمی روی بنگاه ها خواهد داشت و تغییری در جهت بهبود یا بدتر شدن وضعیت بانک ها، می تواند بر بنگاه هایی که وابسته به تامین مالی بانک ها هستند، اثر گذار باشد.»

این پژوهش در بخش دیگری از گزارش، به بررسی یکی دیگر از مصادیق اصطکاک مالی، یعنی «عدم تقارن اطلاعات» پرداخته است. بر این اساس، با توجه به وجود عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی، بنگاه ها ترجیح می دهند نیاز نقدینگی خود را توسط تعداد بانک های کمتری تامین کنند، تا اینکه با چند بانک رابطه دوری داشته باشند؛ بنابراین تغییر بانک برای بنگاه ها می تواند با هزینه باشد. به بیان دیگر، اگر شرایط سلامت بانکی بانک اصلی یک بنگاه وخیم شود، می توان انتظار داشت که این شرایط، اثر منفی روی عملکرد آن بنگاه داشته باشد. این گزارش پس از ارائه مطالعات بین المللی درخصوص اثر وضعیت بانک ها بر عملکرد بنگاه ها، به این نتیجه رسیده که توسعه و بهبود شرایط بانکی در کشورهای مختلف اثر معنی داری بر وضعیت بخش حقیقی داشته است. این شرایط برای بانک ها به صورت انفرادی نیز صادق است. به نحوی که اگر شرایط سلامت بانکی یک بانک بدتر شود، بر عملکرد بنگاه های قرض دهنده آن بانک اثر منفی می گذارد.

بهره گیری از آمار شرکت های بورسی

پژوهش حاضر، از آمار شرکت های بورسی به عنوان بنگاه هایی که عملکرد نسبتا شفاف تری دارند استفاده کرده است. مطابق آمارهای این پژوهش حدود ۳۵ تا  ۴۰ درصد تولید در بخش صنعت و معدن، از طریق شرکت های بورسی انجام می شود. شرکت هایی که در بورس حضور دارند، عمدتا شرکت های با ابعاد بزرگ هستند که در صنایعی مانند خودروسازی، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی فعالیت می کنند و سهم کل تسهیلات این بخش ها قابل توجه است. در پژوهش مورد بررسی از داده های بیش از ۲۶۰ شرکت بورسی در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ استفاده شده است. این داده ها به صورت نامتوازن است و شرکت هایی که در این مجموعه قرار دارند در بخش صنعت و معدن فعالیت می کنند. سهم این شرکت ها از تسهیلات بخش صنعتی معدن بین ۲۰ تا ۲۵ درصد و از کل تسهیلات شبکه بانکی ۵ درصد است. یکی از مسائلی که می تواند پایداری رابطه بانک و بنگاه ها را نشان دهد، تعداد سال هایی است که بنگاه ها و بانک ها همکاری می کنند و بنگاه ها از بانک ها اعتبار دریافت می کنند. این پژوهش، در بازه ۷ ساله مورد بررسی، متوسط همکاری بنگاه با بانک غالب خود را به طور میانگین ۵.۳۷ سال محاسبه کرده است که می تواند نشان دهنده پایداری رابطه بنگاه و بانک اصلی در ایران باشد.

رابطه بانک و بنگاه ها در اعتباردهی

در بخش بعدی برای بررسی رابطه بین بانک و بنگاه و چگونگی اعطای تسهیلات، از ضریب همبستگی بین ویژگی های بانک و بنگاه استفاده شده است. از این روابط می توان به چند نکته اشاره کرد، نخست آنکه بررسی همبستگی بین شاخص های کیفیت اعتبارات و ویژگی های مالی بنگاه نشان می دهد که شاخص کیفیت اعتبارات از منظر «نسبت مطالبات غیرجاری» و «نسبت سود به دارایی» به ویژگی های مالی بنگاه واکنش نشان می دهد. به طوری که «بدتر شدن کیفیت اعتبارات بنگاه ها از منظر نسبت سود خالص به دارایی و نسبت مطالبات غیرجاری» با «افزایش هزینه های پرداختی تسهیلات، بدتر شدن وضعیت صورت های مالی از منظر سودآوری، نقدینگی و ریسک اهرمی» رابطه دارد. نکته دوم نیز بررسی نسبت های مالی و ویژگی وام گیری بنگاه ها است. در بنگاه های با صورت مالی بهتر، بخش بیشتری از تسهیلات توسط بانک اصلی و غالب اعطا می شود و بنگاه هایی که از منظر صورت های مالی مطلوب نیستند، باید برای تامین مالی خود از بانک های بیشتری وام بگیرند.

تشریح مدل پژوهش

در بخشی از این پژوهش، سوال اصلی مورد نظر تشریح شده است. سوال اصلی این است که آیا کیفیت اعتباراتی که بنگاه ها از بانک می گیرند با عملکرد بنگاه ها رابطه مثبتی دارد. برای بررسی این فرضیه، از شاخص های کیفیت اعتبارات و شاخص های عملکردی بنگاه ها و از مدل داده های پویایی پنلی (GMM) استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی وضعیت عملکردی شرکت ها، دو شاخص «حاشیه سود عملیاتی» و «بازده دارایی» به عنوان شاخص عملکردی بنگاه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. از سوی دیگر شاخص های کیفیت اعتبارات نیز به این شکل است که شاخص کیفیت اعتبارات از چهار منظر «مطالبات غیرجاری»، «بدهی به بانک مرکزی»، «نسبت سرمایه» و «نسبت سود دارایی» محاسبه شده است.

مهم ترین وجه کیفیت اعتبارات

در این پژوهش مهم ترین وجه کیفیت اعتبارات که اثرگذاری معنی داری بر حاشیه سود عملیاتی شرکت ها دارد، «نسبت مطالبات غیرجاری اعتباردهنده» است. همچنین براساس یافته های این پژوهش، بنگاه هایی که از بانک هایی با مطالبات غیرجاری، پایین تر، بیشتر وام می گیرند، رشد بیشتری در فروش دارند. این در حالی است که به گفته پژوهشگران، روند مذکور برای شاخص های کیفیت اعتبارات نسبت سرمایه، نسبت سود و بدهی به بانک مرکزی صادق نیست و ضرایب معنی دار نشده است.

رابطه مثبت سلامت بانکی و بنگاه ها

اما مجموع برآوردها نشان می دهد که بین کیفیت اعتبارات بانک ها و عملکرد شرکت های اعتبارگیرنده رابطه معنی داری وجود دارد. اما بعد اصلی که در کیفیت اعتبارات بانک، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مطالبات غیرجاری بانک ها است. شاخص کیفیت اعتبارات از منظر مطالبات غیرجاری رابطه معنی دار و مطابق انتظاری با هر سه شاخص عملکردی بنگاه های اعتبارگیرنده دارد. حال آنکه شاخص کیفیت اعتبارات از منظر نسبت سرمایه تنها روی بازده دارایی اثر مثبت و معنی داری داشته و روی حاشیه سود عملیاتی و رشد فروش اثر معنی داری ندارد. علاوه بر این نسبت بدهی بانک ها به بانک مرکزی و نسبت سود به دارایی به عنوان شاخص کیفیت اعتبارات اثر معنی داری بر هیچ یک از متغیرهای عملکردی ندارد. بررسی ها نشان می دهد که اگر شرایط سلامت مالی بانک اصلی بنگاه ها بهتر شود، اثر مثبتی بر عملکرد بنگاه دارد. در نتیجه اقدام اصلاحی در مواردی نظیر مطالبات غیرجاری و سرمایه بانک ها می تواند اثر مثبتی روی بنگاه های دریافت کننده اعتبار از بانک ها داشته باشد.

این مطالعه وجه دیگری از رابطه بانک و بنگاه را نمایان ساخت و بر این نکته تاکید کرد که بهبود وضعیت بانک ها می تواند اثر مثبتی در عملکرد بنگاه ها و در مقیاس بزرگ تر تقویت تولید داخلی داشته باشد. بنابراین لازم است که سیاست گذار پولی با بهره گیری از ابزار نظارتی و طراحی ابزار جدید نظیر شرکت مدیریت دارایی برای کاهش مطالبات غیر جاری، بستر لازم برای خروج از رکود را فراهم آورد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir