بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 12 آبان 1392      10:47
2 میلیون و 500 هزار نفر

تعداد کل بیکاران کشور

مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان سال جاری را اعلام کرد که بر اساس آن بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می دهد که 39.1 درصد جمعیت در سن کار 10 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.

همچنین نتایج می دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شرعی نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از افزایش 1.1 درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 91) و کاهش 0.2 درصدی آن نسبت به فصل گذشته (بهار 1392) است. بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می دهد که 10.4 درصد از جمعیت فعال در تابستان امسال بیکار بوده اند و تعداد بیکاران نیز 2 میلیون و 563 هزار و 624 نفر بوده است.

بر اساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در تابستان سال گذشته 1.9 درصد و نسبت به فصل گذشته 0.2 درصد کاهش داشته است.

همچنین بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان می دهد که 10.4 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده اند. بر اساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که 7.6 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نیز نشان می دهد که بخش خدمات با 46.5 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 33.9 و کشاورزی با 19.5 درصد قرار دارد.

بر پایه گزارش مرکز آمار ایران و بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 23.9 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 2.9 درصد کاهش و نسبت به فصل قبل یک درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز حاکی از آن است که 21.1 درصد از جمعیت فعال 15 تا 29 ساله بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. به گزارش مهر، بررسی  روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 3.5 درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته 0.8 درصد افزایش پیدا کرده است.

همچنین بررسی سهم شاغلین 15 ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت وبیشتر نشان می دهد 43.5 درصد شاغلین به طور معمول بیشت از 49 ساعت در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : نرخ - نشان می دهد - جمعیت - بیکاری - به فصل - نرخ بیکاری - نسبت به فصل - نشان می دهد که - فصل - 15 - این شاخص - در بین - روستایی - مردان - زنان - و در نقاط - نقاط روستایی - به مردان و - زنان نسبت به - نسبت به مردان - بین زنان نسبت - 15 تا - مردان و در - بین زنان - روستایی بیشتر - نقاط شهری - نقاط روستایی بیشتر - به نقاط - مردان و - شهری - در بین زنان - زنان نسبت - به مردان - به نقاط روستایی - نسبت به نقاط - نسبت به نقاط روستایی - نسبت به مردان و - مردان و در نقاط - ساله و بیشتر - و بیشتر - بین زنان نسبت به - ساله و - در بین زنان نسبت - زنان نسبت به مردان - به مردان و در - بوده است. - تغییرات نرخ - نقاط روستایی بیشتر بوده - درصد از جمعیت - از جمعیت فعال - بوده اند. - شهری نسبت - جمعیت فعال - نقاط شهری نسبت به - جوانان - از جمعیت - درصد از - فصل مشابه - بیکاری جوانان 15 تا - روستایی بیشتر بوده - در نقاط شهری نسبت - و در نقاط شهری - بیشتر بوده - در نقاط شهری - نقاط شهری نسبت - بیکار بوده - شهری نسبت به - به نقاط روستایی بیشتر - اشتغال - به فصل مشابه در - نسبت به فصل مشابه - جوانان 15 - بیکاری جوانان - شهری نسبت به نقاط - جوانان 15 تا - مشابه در - بیکاری جوانان 15 - بیکار - درصد از جمعیت فعال - بیشتر از - نتایج - سهم - به فصل مشابه - فصل مشابه در - بررسی نرخ
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir