بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 17 مرداد 1395      11:41

مدل مطلوب پس‌انداز نفتی

اقتصاد ایرانی: درحالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که الگوی پس اندازهای درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه یافته مانند نروژ می تواند برای کشورهای در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد، نتایج یک پژوهش، با توجه به بررسی های صندوق بین المللی پول نشان می دهد که نمی توان یک روش واحد برای بهره برداری از این منابع اتخاذ کرد. مطابق این پژوهش، برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که با کمبود سرمایه مواجه هستند، لازم است که به جای سرمایه گذاری برای اهداف بین المللی، سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت ها داخلی با ثبات اقتصاد کلان باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند کشورهای با درآمد دائمی نفت، می توانند از مدل کشور نروژ برای مدیریت درآمدهای نفتی استفاده کنند، نتایج یک پژوهش با توجه به رهنمودهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد که این مدل نمی تواند یک الگوی موفق در همه کشورهای نفتی باشد. در نروژ برای مصون ماندن اقتصاد داخلی از مخاطرات نوسانات درآمد، درآمدهای ناشی از منابع طبیعی باید در صندوق ثروت ملی برای اهداف سرمایه گذاری بین المللی ذخیره شده و تنها بهره حاصل از دارایی های مالی پرتفوی صندوق در قالب بودجه مصرف است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که در کشورهایی که شرایط زندگی با استاندارد به طور معمول پایین صورت گرفته و نیازهای شدید سرمایه گذاری داخلی احساس می شود، این مدل نمی تواند باعث شود که کشورها به اهداف توسعه ای خود دست یابند. این پژوهش با عنوان «ارائه چارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در ایران، رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا» در فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزی و بودجه منتشر شده است.

بحث استفاده از منابع ارزی به خصوص درآمدهای نفتی، همواره مورد توجه بسیاری از کارشناسان در اقتصاد کشور بوده است. اقتصاددانان در دنیا، مدل های متعددی برای صندوق های نفتی ارائه می کنند. اغلب کشورهای در حال توسعه صاحب منابع طبیعی با چالش های فراوانی در تبدیل ثروت منابع طبیعی به سایر اشکال دارایی که بتواند توسعه پایدار را به همراه داشته باشد و اقتصاد را از سیکل های تجاری ناشی از نوسانات درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مصون دارد، مواجه هستند. به اعتقاد کارشناسان، ویژگی های «نوسان پذیری» و «اتمام پذیری» درآمدهای حاصل از منابع تجدیدناپذیر، مدیریت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را به ویژه در کشورهای در حال توسعه با چالش های جدی رو به رو می کند. ایران با در اختیار داشتن بیش از 34 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز و حدود 157 میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت، بزرگ ترین دارنده مجموع ذخایر هیدروکربوری جهان به شمار می آید، از این رو مدیریت درآمدهای نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سال های گذشته مدل های متعددی برای مدیریت درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی پیشنهاد شده است. اما کارآیی صندوق توسعه ملی در کشور ما از کارآیی لازم برخوردار نبوده و دارای مشکل هایی بوده است. اما این تنها مشکلی نیست که در کشور نفتی ایران مطرح می شود و بسیاری از کشورهای مانند ایران نیز با این مشکل روبه رو هستند.

استفاده از الگوی نروژ؟

اکثر کارشناسان برای کشورهایی نظیر ایران که بر اساس فرضیه درآمد دائمی و به دنبال مدل موفق نروژ در مدیریت درآمدهای نفتی بنا شده، عنوان می کنند که برای مصون ماندن اقتصاد داخلی از تبعات منفی نوسانات درآمدها، درآمدهای ناشی از منابع طبیعی باید در «صندوق ثروت ملی» برای اهداف سرمایه گذاری بین المللی ذخیره شده و تنها بهره حاصل از دارایی های مالی پرتفوی صندوق در قالب بودجه مصرف شود. اگرچه این شیوه برای کشورهایی مانند نروژ به عنوان یک نمونه موفق قلمداد می شود، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که با کمبود سرمایه روبه رو هستند، لزوم سرمایه گذاری داخلی از محل درآمدهای نفتی و اجرای برنامه های توسعه ضروری است. در واقع این توصیه، شرایط زندگی با استاندارد به طور معمول پایین دوره های جاری این کشورها و نیازهای شدید سرمایه گذاری داخلی در اقتصادهای با کمبود سرمایه را در نظر نمی گیرد. به همین دلیل، از اواسط دهه 2000 میلادی، بازنگری در توصیه مرسوم نحوه مصرف درآمدهای ناشی از منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ظاهر شد. برررسی های دقیق تر این مساله نشان می دهد کشورهایی که دارای کیفیت زیرساخت بالاتری بودند، به طور متوسط در زمان 2003 تا 2012، تولید ناخالص داخلی سرانه بالاتری را تجربه کرده اند. بنابراین در شرایطی که کشورها نیاز به گسترش زیرساخت ها و ارتقای سطح آموزش و بهداشت دارند، سرمایه گذاری درآمد منابع طبیعی در دارایی های خارجی ممکن است به طولانی تر شدن فرآیند توسعه و افزایش شکاف با کشورهای پیشرفته منجر شود.

چارچوب تعیین اولویت های مالی

بررسی پژوهش های مختلف از سطح زیرساخت های کشور ایران حاکی از آن است که طی سال های گذشته در زمینه ارتقای وضعیت زیرساخت ها شامل جاده ها، خطوط ریلی، بنادر، حمل و نقل هوایی و عرضه برق چندان موفق نبوده است. از سوی دیگر، کشور ما به لحاظ سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت آموزشی نیز چندان موفق عمل نکرده و زیرساخت های نهادی کشور برای استفاده از درآمدهای نفتی مناسب نیست. بنابراین، سرمایه گذاری در جهت توسعه زیرساخت ها از اهمیت و اولویت فراوانی برخوردار است. در این خصوص مساله مهم آن است که سرمایه گذاری عمومی در کشورهای صاحب منابع طبیعی اغلب با ناکارآیی هایی از قبیل عدم نظارت کافی بر اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری، انتخاب پروژه های سرمایه گذاری بر اساس ملاک ها و گرایش های سیاسی و تاخیر در انجام پروژه های سرمایه گذاری مواجه است که به عنوان مانعی در جهت برنامه های توسعه ای کشور در جهت ارتقای زیرساخت های مورد نیاز عمل می کند.

تعیین اولویت های مالی

با توجه به نکته مطرح شده، صندوق بین المللی پول در سال 2012 چارچوب سیاست مالی مناسب در کشورهای صاحب منابع طبیعی را معرفی کرده است. در این خصوص یک پژوهش با در نظر گرفتن این مساله به مدل سازی یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا و بررسی اثرات ناشی از تکانه افزایش درآمدهای نفتی در کشور پرداخته شده است. علاوه بر این در این پژوهش، صندوق توسعه ملی و تسهیلات اعطایی نیز در مدلسازی لحاظ شده است. این پژوهش با بیان اهمیت بخش نفت در اقتصاد کشور، مطالعه اثر تکانه های ناشی از این بخش (به خصوص تکانه درآمدهای نفتی) بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور را نکته مهمی تلقی کرده است.

در این پژوهش، با توجه به مشاهده توابع عکس العمل متغیرهای اقتصاد کلان کشور در واکنش به تکانه افزایش درآمدهای نفتی، تولید بخش غیرنفتی با افزایش اندکی همراه بوده است که نشان می دهد، به دلیل ساختار اقتصاد ایران از جمله گسترده بودن فعالیت های غیرمولد، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی داشته است. از سوی دیگر با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش روبه رو می شود. همچنین در تولید بخش خصوصی و بخش عمومی به تکانه افزایش درآمدهای نفتی مشاهده می شود که با افزایش درآمدهای نفتی، شاهد اثر برون رانی بخش عمومی به جای بخش خصوصی هستیم. در این پژوهش توابع عکس العمل نیز نشان می دهد اگرچه افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه مدت می تواند از کانال افزایش تولید کل اقتصاد، تورم را کاهش دهد اما در بلندمدت به دلیل انتقال تکانه های نفتی به بخش تقاضا (به طور عمده از طریق بودجه دولت و افزایش حجم نقدینگی) تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود.

از سوی دیگر با افزایش ناکارآیی سرمایه گذاری دولتی، اثرات مثبت سرمایه گذاری ناشی از درآمدهای نفتی با محدودیت بیشتری مواجه می شود. این پژوهش توصیه می کند برای تحقق اهداف توسعه ای در کشورهای در حال توسعه، شرط لازم برای بهره گیری مناسب از اثرات مثبت سرمایه گذاری عمومی ناشی از درآمدهای نفتی در توسعه زیرساخت های داخلی، بهبود وضعیت کارآیی سرمایه گذاری دولتی از طریق اصلاح و بهبود نظارت بر انتخاب و اجرای پروژه های سرمایه گذاری، کاهش هزینه های سرمایه گذاری عمومی از طریق کاهش فاصله زمانی میان تصویب و اجرای پروژه ها است.

در این مدل عنوان شده که انتخاب نوع حد آستانه در دسته بندی کشورها تا حدی می تواند اختیاری باشد، اما با این حال حد آستانه مرسوم برای وابستگی کشورها به درآمد ناشی از منابع طبیعی در بازه 20 تا 25 درصد از کل درآمدهای مالی کشورها قرار دارد. حد آستانه دیگر مورد استفاده به افق ذخیره منابع طبیعی مربوط است که می تواند نشان دهد آیا جریان درآمدی ناشی از منبع طبیعی می تواند دائمی تلقی شود یا موقت. این معیار 30 تا 35 سال برای دائمی بودن منابع در نظر گرفته شده است. مطالعات نشان می دهد موجودی سرمایه در اغلب کشورهای در حال توسعه پایین بوده که این مهم نه تنها به دلیل سرمایه گذاری پایین کشورها بوده است، بلکه ظرفیت های نهادی در تبدیل سرمایه گذاری به سرمایه نیز محدود است.

در این مدل در کشورهایی که با کمبود سرمایه، اهداف کلیدی می تواند سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در داخل کشور در کنار تلاش برای تثبیت اقتصاد کلان باشد. طرح های توسعه به دلیل وجود محدودیت ظرفیت جذب باید به تدریج صورت گیرد. بررسی وضعیت کیفیت زیرساخت ایران نیز نشان می دهد که در بخش زیرساخت ها بسیار موفق نبوده است. ایران به لحاظ سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت آموزشی نیز چندان موفق عمل نکرده و در رتبه نازل 106 دنیا قرار دارد. بررسی وضعیت کیفیت نهادهای دولتی و خصوصی نیز حاکی است که زیرساخت های نهادی کشور برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در کشور نیز مناسب نیست. بنابراین به نظر می رسد در تدوین چارچوب سیاست مالی برای کشور، سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، به خصوص نفت در زیرساخت های داخلی کشور در مقایسه با سرمایه گذاری در دارایی های بین المللی از اولویت بیشتری برخوردار است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir