بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 19 خرداد 1395      10:47

توهم رونق با وام بانکی

اقتصاد ایرانی: بررسی ها حاکی از آن است که میان تنگنای اعتباری و انقباض تولید ارتباط وجود دارد؛ اما نمی توان نتیجه گیری کرد که انبساط اعتباری لزوماً موجب رونق تجاری خواهد شد. به بیان دیگر، شاید در مقاطعی بتوان با بسط اعتبار، به رشد اقتصادی دست یافت، اما برای حصول رشد اقتصادی بلندمدت، باید راه دیگری در پیش گرفت. مطابق این بررسی، باید دو نوع سیاست کوتاه مدت و بلندمدت طراحی کرد. در کوتاه مدت باید کنترل تورم را به عنوان مهم ترین اولویت خروج از رکود در نظر گرفت. تجربه سال های گذشته نیز نشان می دهد اعتباردهی از طریق بسط پایه پولی نه تنها نتوانسته رونق را به ارمغان آورد، بلکه اقتصاد کشور را به سمت تزلزل پیش برده است. نکته دوم، بهره گیری از «پول درونی و سرمایه گذاری خارجی» است. پول درونی به معنای آنکه با افزایش رقابت در بازار بانکی، از منابع موجود (غیر از منابع بانک مرکزی) به شکل مناسب بهره برد. در گام سوم نیز باید با حمایت نکردن از بنگاه های غیربهره ور و عملی کردن فرآیند ورشکستگی، مقدمات خروج این بنگاه ها را از صفحه اقتصاد کشور فراهم آورد. همچنین در بلندمدت، باید بر اصلاح ساختار و بهینه کردن اعتباردهی تاکید کرد و سیاست هایی مانند غربال کردن تقاضای بنگاه ها برای اعطای اعتبارات از طریق نظام بانکی کارآ و سامانه های اعتبارسنجی را در دستورکار قرار داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، تحقیقات فراوانی در سطح جهان ارتباط و همبستگی عمیق چرخه های تجاری در سطح اقتصاد کلان با چرخه های اعتباری در بازارهای مالی را تایید کرده اند. برای اقتصاد ایران، شواهدِ برآمده از تحقیقی جدید در این زمینه نشان داده است که چرخه های اعتباری و تجاری همبستگی بالایی دارند و فراز و فرودهای این دو بخش دارای تطابق و همزمانی بسیار شدیدی است. با این حال نمی توان مسیر علیت را در این رابطه تعیین کرد به این معنا که انقباض یا انبساط اعتبارات بخش مالی لزوما نمی تواند رکود یا رونق اقتصادی را در پی داشته باشد. اعتبارات مالی که توسط بانک ها به اقتصاد تزریق می شود همان طور که از داده های تاریخی در بسیاری از کشورها برمی آید ارتباطی تنگاتنگ با چرخه های تجاری و ادوار رکود و رونق اقتصادی دارد. با این حال، مسیر علّی این دو چرخه همواره روشن و مبرهن نبوده است. در تحقیق جدیدی با عنوان «چرخه های اعتباری اقتصاد ایران»، به قلم عینیان، نجفی و محمودزاده توسط پژوهشکده پولی و بانکی به انتشار رسید، همبستگی و تطابق چرخه های اعتباری با چرخه های تجاری برای اقتصاد ایران و استفاده از داده های تاریخی بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، هرچند دوره های رکود اقتصادی در ایران با انقباض اعتباری همراه بوده و به طور برعکس رونق اقتصادی ملازم و همراه با رشد اعتبارات بوده، ولی نمی توان یکی را عامل قطعی ظهور دیگری دانست. این گزاره از آن جهت می تواند مهم باشد که یافته های تحقیقی دیگر نشان می دهد که در اقتصاد ایران هرچند همواره یک تنگنای اعتباری، رکود اقتصادی را به همراه داشته ولی انبساط اعتباری همواره نمی تواند رشد اقتصادی و رونق تجاری را در پی داشته باشد. خروج از رکود بدون تورم مستلزم کنترل اعتبارات است به نحوی که اعطای اعتبارات از طریق افزایش پایه پولی نباشد. نکته مهم تر نحوه تخصیص این اعتبارات است. ایجاد یک سامانه اعتبارسنجی برای تشخیص میزان ریسک و بهره وری بنگاه ها و تخصیص اعتبارات بر مبنای چنین سیستمی، حمایت نکردن از بنگاه هایی که در دوره رکود به سبب بهره وری پایین تر در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند، افزایش کارآیی سرمایه های درونی، جذب منابع مالی خارجی، معرفی ابزارهای متنوع و نوین مالی و استفاده از منابع مالی غیرپولی از راهکارهای خروج از رکود و تامین اعتبارات بدون تورم شمرده شده است.

چرخه های اعتباری و چرخه های تجاری

بررسی چرخه های اعتباری و چرخه های تجاری در فصل های مختلف اقتصاد ایران نشان از همزمانی و هم حرکتی این دو شاخص داشته است. همبستگی این دو شاخص نشان از ارتباط قوی بین شاخص های نشان دهنده انبساط ها و انقباض های اعتباری با شاخص های رکود و رونق تولید ناخالص داخلی (بدون در نظر گرفتن بخش نفت) دارد. نکته مهم این است که نمی توان از همبستگی معنای علیت را استخراج کرد. هرچند برای سال های بعد از 1376 همبستگی بین این دو چرخه بیشتر شده و حتی چرخه های اعتباری تا یک فصل پیشرو بوده اند و چرخه تجاری یک فصل نسبت به آن تاخیر داشته است؛ یعنی انقباض اعتباری در یک فصل سبب شده در فصل بعد آن رشد اقتصادی کاهش یابد یا اقتصاد وارد رکود شود یا برعکس، هنگامی که اعتبارات اعطایی بخش مالی در یک فصل افزایش یابد و رشد مثبت ثبت کند در فصل بعدی وارد رونق اقتصادی می شویم. ولی علیت چرخه های اعتباری در این فرآیند جای تردیدی عمیق دارد. در برخی دوره ها چرخه های تجاری و رکود اقتصادی پیشاپیش تنگناهای اعتباری حرکت کرده اند. فارغ از بحث علیت بین این دو متغیر، بررسی های آماری نشان داده اند که دوره های رونق و رکود تجاری در سطح کلان اقتصادی با دوره های انبساط و انقباض اعتباری تطابق ۷۰ درصدی دارد. این تطابق و همبستگی هم در حالت متغیرهای اسمی و هم متغیرهای حقیقی برقرار است. یعنی اگر متغیرهای هر دو بخش به صورت حقیقی در نظر گرفته شود، یعنی نرخ رشد اعتبارات بانکی به قیمت ثابت محاسبه شود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز با تعدیل نسبت به تورم رشد حقیقی اقتصادی را نشان دهد، باز این همزمانی و همبستگی برقرار خواهد بود.

رابطه چرخه های تجاری و اعتباری به تفکیک بخش های اقتصادی

نسبت «مانده بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی» به «تولید ناخالص داخلی اسمی بالقوه» شاخص مناسبی است که در برخی پژوهش ها رشد آن نشان دهنده انقباض یا انبساط اعتبارات بوده است. در مقابل رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت نشان دهنده انقباض و انبساط بخش تجاری است. اگر نسبت مانده تسهیلات به ارزش افزوده را به ترتیب بخش های مختلف اقتصادی تجزیه کنیم میزان سهم هر بخش در استفاده از کل اعتبارات بانکی به دست می آید.بخش مسکن بیشترین سهم را دارد و بالاترین نسبت مانده تسهیلات به ارزش افزوده را دارا است که نشان از تمرکز بالای اعتبارات در این بخش دارد. صنعت و کشاورزی در مرتبه بعدی قرار دارند و خدمات پایین ترین سهم را به خود اختصاص داده است.

همبستگی میزان رشد اعتبارات در بخش های مختلف اقتصاد با چرخه های کل اقتصاد برای هر بخش روند متفاوتی را نشان می دهد. بخش مسکن که همان طور که گفته شد بیشترین سهم اعتبارات را طی ادوار اخیر به خود اختصاص داده است، چندان به تغییرات کلان اقتصادی وابسته نیست و چرخه های اعتباری این بخش با رکود و رونق های تجاری همبستگی نشان نمی دهد در حالی که چرخه های اعتباری در بخش های کشاورزی و صنعت به شدت با چرخه تجاری کل اقتصاد همبستگی دارد.

عدم تقارن ها در چرخه های اعتباری و تجاری

در اقتصاد ایران عدم تقارن هایی در روند چرخه های اعتباری و تجاری وجود دارد که درک آن برای طراحی سیاست های ضد رکودی برای سیاست گذاران ضروری است. فرهاد نیلی و محمود زاده در تحقیقی با عنوان «چرخه های تجاری و اعتباری» که توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد برخی از این عدم تقارن ها را بررسی کرده اند. بر اساس داده های اقتصاد ایران و نتایج این تحقیق، هرچند انقباض اعتباری با رکود اقتصادی همراه شده، ولی سیاست های انبساطی در بخش مالی و افزایش اعتبارات لزوما نتوانسته به رونق اقتصادی منجر شود. شرکت های تولیدی سرمایه خود را به عنوان یک نهاده تولید، از چند مسیر مشخص جذب می کنند. بودجه دولت از طریق یارانه ها، سهام، انتشار اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی و جذب سرمایه های خارجی و دیگر منابع تامین مالی داخلی و خارجی از این جمله است. در ایران، اعتبارات بانکی از مهم ترین این مسیرها به شمار می رود که به سبب هزینه تامین پایین تر نسبت به دیگر موارد تقاضای آن در بازار دارای مازاد بوده است؛ بنابراین اعتبارات بانکی همواره در ایران جزو نهاده های اصلی تولید محسوب می شده است و این سبب شده تا یک موج انقباضی یا انبساطی در اعتبارات با موج متناظر در تولید همراه شود. به همین دلیل قرار گرفتن یک بنگاه در مضیقه اعتباری سبب کندی فرآیند تولید و رکود در سطح کلان اقتصادی می شود ولی خروج از این رکود لزوما با موج انبساطی امکان پذیر نیست. یعنی نمی توان این طور استنباط کرد که انبساط در اعتبارات می تواند به رشد اقتصادی بینجامد و این دقیقا همان عدم تقارن موجود در این چرخه ها است. همان طور که در بخش قبلی تاکید شد همبستگی بین چرخه ها به معنای علیت نیست. یکی از ابعاد نبود علیت، همین عدم تقارن در انقباض و انبساط ها است. بعد دیگر عدم تقارن که در این مقاله واکاوی شده به بازیابی اقتصادی بنگاه های مختلف مربوط است. بنگاه های کوچک تر غالبا با ریسک بالاتری برای فعالیت اقتصادی ارزیابی می شوند و به همین دلیل برای جذب منابع و اعتبارات با دشواری بیشتری روبه رو هستند و باید نرخ های سود بالاتری بپردازند و به همین دلیل مجبورند بهره وری بالاتری داشته باشند. هنگام وقوع تنگنای اعتباری این بنگاه ها با دشواری بیشتری برای جذب منابع روبه رو خواهند شد. برعکس، بنگاه های بزرگ از دیدگاه وام دهندگان با ریسک پایین تر ارزیابی می شوند و معمولا در بانک ها اعتبار و نفوذ بیشتری دارند، راحت تر می توانند وام بگیرند و برای تامین سرمایه لازم با هزینه کمتری روبه رو می شوند، بهره وری پایین تری نیز خواهند داشت. این دسته بنگاه ها هنگام تنگنای مالی و اعتباری بانک ها به سبب اعتبار بیشتر خود با دشواری کمتری روبه رو می شوند؛ بنابراین در دوره های انقباض اعتباری بنگاه های کوچک تر که بهره وری بالاتری نیز دارند، بیشتر ضربه می خورند و بنگاه های بزرگ تر، با بهره وری پایین تر، کمتر آسیب می بینند. این نکته ای است که برای طراحی مسیر خروج از رکود، بدون افزایش پایه پولی که منجر به تورم شود، باید به آن توجه داشت. یعنی سرازیر کردن اعتبارات به بخش تولید باید محتاطانه صورت بگیرد. این عدم تقارن خود موید این واقعیت است که انبساط اعتبارات به همان اندازه که انقباض آن موجب رکود می شود، نمی تواند موجب رونق در اقتصاد شود؛ چراکه بخشی از این اعتبارات به سمت بنگاه های با بهره وری کمتر سرازیر می شود.

منشأ رکود و رشد اعتبارات

برای تشخیص میزان انبساط در اعتبارات باید ماهیت و منشأ رکود را تشخیص داد. اگر رکود اقتصادی به سبب افت کوتاه مدت و گذرا در تولید باشد بانک ها باید با توجه به شایستگی بنگاه ها با اعطای اعتبارات به بازیابی اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط کمک کرده و مقدمات رونق اقتصادی را فراهم کنند، ولی اگر رکود سرچشمه ای جز شوک های کوتاه مدت و گذرا داشته باشد اعطای اعتبارات لزوما نتایج مطلوبی در پی ندارد.

مثلا شوک نامطلوب عرضه یا وجود بیماری در نظام مالی پدیده ای ماندگار تلقی می شود. در این حالت افزایش اعتبارات در شبکه بانکی تنها سبب افزایش ریسک بانک ها خواهد شد. در چنین فضایی بنگاه ها به دلیل مشکلات ساختاری موجود با احتمال زیادی توان بازپرداخت نخواهند داشت و مطالبات غیرجاری و معوق بانک ها افزایش می یابد. در این شرایط ادامه انقباض می تواند به ایجاد ثبات در نظام مالی و بهداشت اعتباری منجر شود.

راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای خروج از رکود

برای گذر از رکود تورمی و غلبه بر تنگنای اعتباری با هدف حفظ ثبات بازار مالی و کاهش ریسک بانک ها و بخش مالی، اختصاص منابع اعتباری به طرح ها و شرکت های دارای پتانسیل بالاتر رشد و نیز کنترل تورم راهکارهایی در افق کوتاه مدت و بلندمدت پیشنهاد شده است.

افق کوتاه مدت

کنترل تورم: مهم ترین اولویت در افق کوتاه مدت خروج از رکود برای سیاست گذار باید حفظ و کنترل نرخ تورم باشد، به خصوص اگر توفیق های اخیر بانک مرکزی برای کاهش قابل توجه این نرخ را در نظر بگیریم. اولین قدم برای خروج از رکود بدون فشار به تورم تاکید بر تامین سرمایه های غیرپولی است؛ بنابراین اعتبارات نباید از خالص منابع بانک مرکزی تامین شود.

پول درونی و سرمایه خارجی: توسعه مالی و افزایش رقابت در بازار بانکی برای بهبود کارآیی استفاده از پول درونی (پول و نقدینگی ای که در حال حاضر در اقتصاد وجود دارد در برابر پولی که بانک مرکزی از طریق منابع خود منتشر کند) و نیز جذب سرمایه خارجی و افزایش مستمر سهم بازار اولیه سرمایه (به عنوان یکی از مسیرهای جذب سرمایه به جای مسیر راحت اعتبارات بانکی) از دیگر راهکارهایی در افق کوتاه مدت است که برای خروج از رکود و تحریک بخش تولید بدون افزایش پایه پولی و تورم می توان انجام داد.

ورشکستگی: نکته مهم دیگر حمایت نکردن از بنگاه هایی است که به سبب بهره وری پایین در دوره رکود ورشکسته شده یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. یکی از ابعاد سازنده و مثبت رکود حذف بازیگران با بهره وری پایین در اقتصاد است. تولیدکنندگانی که ریسک بالایی داشته اند و تا حد زیادی به اعتبارات به شکل یارانه وابسته بوده اند و بهره وری و بازده پایینی در تولید دارند در موقع رونق بر موج اقتصاد سوار شده و سود کسب می کنند و با کارآیی پایین به جذب اعتبارات می پردازند. رکود چنین بنگاه ها و شرکت هایی را از صحنه حذف می کند و به جای آن شرکت هایی که توان بالاتر و کارآیی بهتری دارند و در فضای تنگنای اعتباری و انقباض اقتصادی قدرت رقابت بالایی دارند، وارد صحنه می شوند. به همین دلیل هنگام خروج از رکود نباید به سراغ بنگاه های ورشکسته رفت و با اعطای اعتبارات به آنها، باز در چرخه اقتصادی احیایشان کرد.

افق بلندمدت

سیاست ها و راهکارهای ضروری در دیدگاه بلندمدت غالبا به اصلاحات ساختاری توجه دارند. اگر در کوتاه مدت بنگاه های در آستانه ورشکستگی باید حذف شوند و منابع اعتبارات به سمت بنگاه های با بهره وری و پتانسیل بالاتر باید جریان یابد، در بلندمدت سیاست ها باید به سمت ارائه سیستمی برای تشخیص این نوع بنگاه ها حرکت کند. مهم ترین مکانیزم برای اعطای اعتبارات، در هدف گذاری خروج از رکود، بهره گیری از یک سیستم اعتبارسنجی صادق، کارآ و به روز است. نظامی که بتواند ریسک و بهره وری شرکت های مختلف را به روشنی و شفافیت نشان دهد. اعتبارات اگر بر اساس چنین نظامی تخصیص داده شود با احتمال بسیار بیشتری می تواند به سمت شرکت ها و تولیدکنندگانی سرازیر شود که موجب رشد سریع تر اقتصادی و گذر از رکود شوند. بنابراین مهم ترین سیاست بلندمدت باید طراحی چنین مکانیزمی باشد که به نحو کارآ بتواند ریسک و بهره وری بنگاه را اندازه گیری کند.

همان طور که ورشکستگی راهکاری برای تسویه اقتصاد از شرکت های کم بهره ور به شمار می رود، ادغام و تملیک این بنگاه ها راه حل دیگر ولی در بلندمدت است. غربال کردن تقاضای بنگاه ها برای اعطای اعتبارات از طریق نظام بانکی کارآ و سامانه های اعتبارسنجی از دیگر روش های مدیریت تقاضای اعتبارات برای خروج از رکود است. ایجاد بازار بین بانکی متشکل و دارای عمق کافی، افزایش رقابت بین بانک ها و فضاسازی برای تعیین نرخ های سود بانکی در چنین فضای رقابتی، معرفی ابزارهای مالی متنوع و ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای جذب پس اندازهای خانوارها و دیگر نهادهای اقتصادی دارای وجوه مازاد و نیز خلق اوراق بهادار جدید از دیگر راهکارهای بلندمدت برای مدیریت اعتبارات در برنامه های خروج از رکود بدون تورم معرفی شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir