بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 15 فروردين 1395      15:2

۲ نشانگر مالی از بهبود نسبی فضای کسب و کار

اقتصاد ایرانی: درحالی که نرخ دلار روز شنبه 14فروردین 95 به عدد 3503 تومان و سکه به یک میلیون و 15هزار تومان رسیده، بررسی نرخ دلار و سکه در طول یک سال منتهی به بهمن 94 نیز نشان می دهد که نگهداری سکه و ارز در مقایسه با نرخ تورم با زیان مواجه شده است.

به گزارش تعادل، شاخص های ماهانه اقتصادی بهمن ماه 1394 که به تازگی منتشر شده، نشان می دهد که نگهداری سکه و ارز در طول یک سال اخیر در مقایسه با نرخ تورم نقطه به نقطه 8.9درصدی بهمن 94 نسبت به بهمن 93 با زیان مواجه بوده و نگهداری سکه به خاطر کاهش 5 درصدی نرخ آن و تورم 8.9درصدی معادل 13.9درصد زیان داشته و نگهداری دلار نیز با توجه به افزایش 4 درصدی نرخ دلار با 4.9 درصد زیان همراه شده است.

این آمارها نشان می دهد که نگهداری دارایی به صورت سکه و دلار قادر به حفظ ارزش پول متناسب با نرخ تورم در طول سال 94 نبوده و نگهداری دلار نسبت به سکه و یورو از زیان کمتری برخوردار بوده است. این درحالی است که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از شاخص های اصلی مقایسه رشد قیمت سهام در طول سال 94 نشان می دهد که شاخص کل از رقم 62531 در ابتدای سال با 17688 واحد افزایش و رشد 28.3درصدی به عدد 80219 در پایان سال 94 رسیده است. بر این اساس روشن است که نگهداری پول به صورت دارایی سهام احتمالا سودآورتر از نگهداری سکه و ارز در طول سال 94 بوده است.
کارشناسان دلیل اصلی این رشد شاخص کل بورس را در ماه های پایانی سال 94 متاثر از اخبار اجرای برجام و توافق هسته یی ارزیابی کرده اند.

همچنین افزایش فروش 6.9درصدی سفته و برات در 11ماه 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل و کاهش حدود 50 درصدی تعداد و مبلغ واخواستی ها در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان دهنده بهبود فضای کسب وکار است و نشان می دهد که از یک سو میزان قراردادها و معاملات بیشتر شده و از سوی دیگر واخواستی ها و اختلافات میان شرکای تجاری کمتر شده است.

کاهش 5 درصدی قیمت سکه در یک سال

در بهمن ماه 1394 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شـهر تهـران بـا طرح قدیم به 9میلیون و623 هزار و 271ریال و با طرح جدید به 9میلیون و 652هزار و 188ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 3درصد و 3.1درصد افزایش و نسبت به ماه مشـابه سـال 1393هـر کـدام 5 درصـد کـاهش نشـان می دهد.
همچنین در 11ماه اول سال 1394 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهـار آزادی در بـازار آزاد شـهر تهران با طرح قدیم 9249695ریال و با طرح جدید 9268335ریال بود که نسبت بـه دوره مشـابه سـال 1393 هر کدام 4درصد کاهش یافته است.

رشد 4 درصدی دلار از بهمن 93 تا بهمن 94

در بهمن ماه 1394 متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا 3589ریال که نسبت به ماه قبـل 2.3درصـد کاهش و در مقایسه با ماه مشـابه سـال 1393 4درصـد افزایش داشته است. همچنین در 11ماه اول سال 1394 متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا در بـازار آزاد شهر تهران 34487ریال بود که نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل 5.5 درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت یـک یـورو در بـازار آزاد شـهر تهران نیز 39748ریال بود که نسبت به ماه قبـل 0.9درصـد کاهش و در مقایسه با ماه مشـابه سـال 1393دلار 0.2درصـد افزایش داشته است. در 11ماه اول سال 1394 متوسط قیمت فروش یک یورو در بـازار آزاد شهر تهران 38198ریال بود که نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل 9.8درصد کاهش داشته است.

زیان 4.9 درصدی نگهداری دلار

افزایش 4درصدی نرخ دلار در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهمن 94 نسبت به بهمن 93 نشان دهنده آن است که نگهداری دلار در مقایسه با تورم با زیان 4.9درصدی مواجه شده است. همچنین افزایش 0.2 درصدی نرخ یورو در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهمن 94 نسبت به بهمن 93 نشان دهنده آن است که نگهداری یورو در مقایسه با تورم در طول یکسال با زیان 8.7 درصدی مواجه بوده است.

افزایش فروش 6.9 درصدی سفته و برات

در بهمن ماه 1394 بالغ بر 151.1 میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروختـه شـد کــه در مقایســه بــا مــاه قبــل 4.7 درصــد و نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل 12.4درصــد افزایش یافته است.  در 11ماه اول سال 1394 حدود 1381.5میلیارد ریال سـفته و بـرات در شـهر تهـران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1393معادل 6.9درصـد افـزایش نشـان می دهد.

کاهش حدود 50 درصدی واخواستی ها

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در بهمن ماه1394 بالغ بر 0.7هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 121.8میلیارد ریال در شهر تهـران واخواسـت شد. در ایـن مـاه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شـده بـه ترتیـب بـه اعـداد 45.2 و 34.7 رسـید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 42.6درصد و 57درصد و نسبت به ماه مشـابه سـال قبـل بـه ترتیب 67.6درصد و 45.7درصد کاهش داشته است. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در بهمن ماه 1394 بـه عـدد 76.7 رسید. عدد شاخص مذکور در بهمن ماه 1393 معادل 45.9 بوده است.
در 11ماه اول سال1394 حدود 9.2هزار برگ سفته و برات به مبلغی معـادل 1446.6میلیــارد ریــال در شــهر تهــران واخواســت شد. در ایــن دوره متوســط شــاخص هــای تعــداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 54.6 و 37.4 رسید که نسبت بـه دوره مشـابه سال قبل به ترتیب 47.8درصد و 52.5درصد کاهش نشان می دهد.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در 11ماه اول سال 1394 به عدد 71.1 رسید. عدد شاخص مذکور در 11ماه اول سـال 1393 معـادل 73.4 بـوده اسـت.

تورم نقطه به نقطه 8.9 درصد

تورم یا شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمـن مـاه 1394 بـه عدد 233.1 رسید که در مقایسه با ماه قبل 0.2درصد و ماه مشابه سـال قبـل بـه ترتیـب یعنی تورم نقطه به نقطه 8.9درصد افزایش یافته است.
متوسط شاخص تورم یا بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در 11ماه اول سال 1394 به عدد 226.8 بالغ شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1393 معادل 12.3درصد افزایش نشان می دهد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای استان تهران در بهمن مـاه 1394 بـه عـدد 220.3 رسید که نسبت به ماه قبل 0.1درصد کاهش و نسبت به ماه مشـابه سـال قبـل 8.7درصد افزایش یافته است.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای استان تهـران در 11ماه اول سـال 1394 به عدد 214.7 بالغ شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.8درصد افـزایش نشـان می دهد.

افزایش 3.4درصدی شاخص بهای تولید کننده

شاخص بهای تولید کننده در ایران در بهمن ماه 1394 به عدد 214.6 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.4درصد افزایش یافته است.
متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 11ماه اول سـال 1394 بـه عـدد 214.4 بالغ شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.1درصد افزایش نشان می دهد.

کاهش شاخص بهای کالاهای صادراتی

شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در بهمن ماه 1394 به عـدد 216.5 رسـید کـه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 3.6درصد و 16.3درصد کاهش یافتـه اسـت.
متوسـط شـاخص بهـای کالاهـای صـادراتی در ایـران در 11ماه اول سـال 1394 به عدد 230.2 بالغ شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 15.8درصد کاهش نشان می دهد.

افزایش 10.8 درصدی شاخص دستمزد

شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در بهمن ماه 1394 به عدد 255.1 رسید که در مقایسـه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1393 به ترتیب 0.5درصد و 10.8درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 228.3 و 245.2 رسـید کـه نسبت به ماه قبل شاخص دستمزد بنا 0.4درصد افـزایش و شـاخص دسـتمزد کـارگر سـاده 0.2درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال 1393 به ترتیب 7.6درصد و 6.3درصد افـزایش داشـته است.
متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در 11ماه اول سال1394 بـه عـدد 246.7 رسید که در مقایسه با سال قبل 13.1درصد افزایش نشان می دهد. در 11ماه اول سـال 1394 متوسط شاخص های دستمزد بنا و کارگر سـاده سـاختمانی بـه ترتیـب بـه اعـداد 223.7 و 242.3 بــالغ شد کــه نســبت بــه دوره مشــابه ســال 1393 بــه ترتیــب 9.6درصد و 8.2درصد افزایش داشته است. اقلام شاخص دستمزد کارگران ساختمانی شامل مزد بنای سفتکار، کارگر ساده ساختمانی، اجرت نقاش، اجرت آسفالتکار بام، اجرت مقنی، اجرت سیمانکار، اجرت کاشیکار و اجرت گچکار است.

تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس

در بهمــن مــاه 1394 بــالغ بــر 50.5میلیــارد ســهم بــه ارزش 101.8هزار میلیــارد ریــال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این مـاه شـاخص هـای تعـداد و ارزش سـهام معاملـه شـده به ترتیب به اعداد 828.7 و 539.7 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 126.2درصد و 116.1درصد و نسـبت بـه مـاه مشـابه سـال 1393 بـه ترتیـب 326.9درصد و 344.9درصد افـزایش داشـته اسـت.
همچنین در 11ماه اول سال 1394 بالغ بر 189.5 میلیـارد سـهم بـه ارزش 374.8هزار میلیـارد ریـال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و ارزش سـهام معاملـه شده به ترتیب به اعداد 282.5 و 180.6 رسید که نسبت به دوره مشـابه سـال 1393 از لحـاظ تعـداد 29.8درصد افزایش و از لحاظ ارزش 24.8درصد کاهش نشان می دهد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir