بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 7 دى 1394      14:20

۵ عنصر ضد رقابت در اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: فعالان اقتصادی معتقدند جوانب ضدرقابتی ارکان حکومت برای اقتصاد ایران در سه وجه «قانونی»، «ساختاری» و «رفتاری» گنجانده می شود که برای تحقق محیط رقابتی باید شرایط برای بهبود این عوامل فراهم شود. وجود پنج عامل مزاحم «قوانین غیر منصفانه، بی ثباتی قوانین و بی اعتمادی به متولیان»، «حرکت کند آزادسازی های اقتصادی و گستردگی مالکیت های دولتی و شبه دولتی» در محیط رقابتی کشور موجب شد تا در این شرایط نه تنها انگیزه تولید و سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، بلکه خروج تدریجی سرمایه ها و فعالان اقتصادی بالفعل و بالقوه از بازارهای داخلی را به همراه داشته است. با توجه به موارد مطرح شده به نظر می رسد به عنوان اولین قدم باید دولت ضدرقابت به دولت دوستدار رقابت تغییر رویه دهد تا بتواند الزامات ساز و کار بازار را فراهم آورد و از منافع جامعه بهره مند شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی از جمله عوامل اصلی است که از یکسو هدایت سرمایه ها به سمت بخش مولد را به همراه داشته و از سوی دیگر می تواند تضمین کننده رشد و توسعه پایدار باشد. رخدادی که در سال های اخیر و به دلیل رشد جوانب ضدرقابتی شاهد عکس آن در ایران بوده ایم. براساس آنچه از سوی کارشناسان مطرح شده محیط رقابتی با ایجاد بستری مناسب و منصفانه برای فعالیت همه فعالان اقتصادی بالقوه و بالفعل می تواند منافعی از قبیل تخصیص بهینه منابع و کارآیی، مزیت های نسبی و رقابتی، نوآوری و ابداع، بهبود مداوم بهره وری و در نتیجه سطح استاندارد زندگی را به همراه داشته باشد؛ اما در ایران برخی اقدامات ضد رقابتی موجب شده تا شرایط برای ایجاد فضای رقابتی به وجود نیاید. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند جوانب ضدرقابتی برای اقتصاد ایران در سه وجه «قانونی»، «ساختاری» و «رفتاری» گنجانده می شود که برای تحقق محیط رقابتی باید شرایط برای «بستر قانونی منصفانه»، «ساختار غیرمتمرکز تولیدی» و «رفتارهای غیرانحصارگرایانه» در کشور فراهم شود. براساس گزارشی که در کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی اتاق بازرگانی ایران تهیه شده است «بی ثباتی قوانین» به عنوان مهم ترین عامل ضدرقابتی از وجه قانونی، «بنگاه های دولتی» و «بنگاه های شبه دولتی با رانت ویژه» به عنوان مهم ترین عوامل ضدرقابت در وجه ساختاری و «واردات غیرهدفمند» و «قاچاق کالا» به عنوان مهم ترین عوامل ضدرقابتی از وجه رفتاری در نظر گرفته شده اند.

براساس این گزارش، در اقتصاد ایران، محیط رقابتی و رقابت اغلب از جانب دستگاههای دولتی تهدید می شود؛ به طوری که براساس بررسی های صورت گرفته چند منشأ اثرگذار برای ساختار تصمیم گیری شناسایی شده اند که در این خصوص از منظر قانونی سه بعد «قوانین غیر منصفانه، بی ثباتی قوانین و بی اعتمادی به متولیان» تخریب بستر قانونی لازم برای رقابت را به همراه داشته اند. از سوی دیگر از نظر بعد ساختاری نیز از دو منظر «حرکت کند آزادسازی های اقتصادی و گستردگی مالکیت های دولتی – شبه دولتی» ساختار متمرکز تولیدی و در نتیجه غیر رقابتی شدن محیط را به همراه داشته اند. اما از نظر وجه رفتاری دو بعد «عدم پذیرش ساز و کار بازار (با مداخلات در بازارها) و مشکلات تعامل فعالان اقتصادی با سازمان های دولتی» تشدید کننده شرایط غیررقابتی بوده اند. علاوه بر این عوامل اثرگذار در این گزارش به این نکته نیز اشاره شده که محیط رقابتی باید دارای دو وجه «ساختار غیرمتمرکز تولیدی» و «رفتارهای غیرانحصارگرایانه» باشد تا به این طریق شرایط برای هدایت سرمایه ها به بخش مولد فراهم شود. ساختار غیرمتمرکز تولیدی از یکسو به معنای دسترسی آزاد به نهاده های تولید و آزادی ورود و خروج به فعالیت های اقتصادی است و از سوی دیگر به نبود ساختار تولیدی دولتی – شبه دولتی اشاره دارد. به همین ترتیب رفتارهای غیرانحصارگرایانه، از یکسو به عدم قدرت قیمت گذاری بالاتر از سطح رقابتی تفسیر می شود و از سوی دیگر به این نکته اشاره دارد که منع قدرت بازاری، نباید به عدم پذیرش ساز و کار بازار یا مداخلات قیمت و مقدار در بازار منتهی شود. «عدم پایبندی دولت به تعهدات» را نیز می توان یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر ایجاد فضای رقابتی نام برد؛ به طوری که براساس این گزارش «ثبات قانونی» و «عمل به تعهدات» مهم ترین دغدغه حال حاضر فعالان اقتصادی محسوب می شود که توجه همه مسؤلان به ایجاد یک رویه قانونی باثبات و معقول را می طلبد. این نتایج لزوم توجه ساختار تصمیم گیری به ایجاد رویه های قانونی باثبات و تلاش جدی برای عمل به آن را توصیه می کند.

از سوی دیگر اغلب اقتصاددانان معتقدند که بازار رقابتی بهترین ساز و کار جهت دهنده به فعالیت های اقتصادی محسوب می شود. به طوری که بازار رقابتی منافعی مانند کارآیی و تخصیص بهینه منابع، ابداع و نوآوری، رقابت پذیری و رشد مداوم بهره وری و نهایتا سطح زندگی بالاتر را به همراه دارد. به همین دلیل بیان می شود که در حوزه هایی که بخش خصوصی قادر به تولید است و منفعتی را برای خود و جامعه فراهم می آورد، دولت نباید دخالت کند. هرگاه دولت به دخالت های مستقیم در بازار و ایفای نقش تصدیگری روی آورد، ساز و کار بازار رقابتی مختل می شود که در نتیجه اقتصاد با دور شدن از محیط رقابتی از منافع آن بی بهره می ماند. بر این اساس «آزادسازی اقتصادی» (به طور کلی) و اندازه «مالکیت و تصدیگری دولت در زمینه های فعالیتی مختص بخش خصوصی» به عنوان معیارهای سنجش ابعاد دخالت دولت در ساختار بازارها و دوری محیط از وضعیت رقابتی تلقی می شود. در این خصوص می توان به آزادسازی اقتصادی و مالکیت بخش دولتی اشاره کرد.

پیامدهای منفی دولت برای محیط رقابتی اقتصاد ایران فقط به ساختار بازار و میزان آزادسازی اقتصادی یا مالکیت و تصدیگری دولت محدود نمی شود، بلکه دولت از ابعاد دیگری مانند «تنظیمات بازار» و «مشکلات تعامل بخش خصوصی با سازمان های دولتی» موجب تشدید محیط غیر رقابتی می شود. این ابعاد دخالتی دولت که به عدم پذیرش ساز و کار بازار یا عدم پذیرش برابر بخش خصوصی همراه است، رفتار طرفین بازار را از حالت رقابتی و منصفانه خارج کرده یا اساسا مانع رفتار متناسب شرایط رقابتی می شود. این ابعاد عبارتند از «مداخلات در بازارها» و «مشکلات تعامل با سازمان های دولتی» که فعالان اقتصادی معتقدند موجب می شود تا فضای رقابتی ناسالم در کشور به وجود آید.

مهم ترین عوامل ضدرقابتی

با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت هر یک از ابعاد هفت گانه ذکر شده از طریق معیارهای مختلف سنجیده و ارزیابی شده اند که در نهایت می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر « بی ثباتی قوانین» به عنوان مهم ترین عامل ضدرقابت از وجه قانونی «بنگاه های دولتی» و «بنگاه های شبه دولتی با رانت های ویژه» به عنوان مهم ترین عوامل ضدرقابت از وجه ساختاری و «واردات غیرهدفمند» و «قاچاق کالا » به عنوان مهم ترین عوامل ضدرقابت از وجه رفتاری محسوب می شوند.

نتایج این گزارش این موضوع را تایید می کند که مانع اصلی محیط رقابتی اقتصاد ایران، وجود بنگاه های شبه دولتی و دولتی در اقتصاد است که البته بی ثباتی در قوانین، مشکلات تعامل با سازمان های دولتی و واردات غیرهدفمند را تشدید کرده است. همچنین بنگاه های دولتی و شبه دولتی، بانک ها، اداره های مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، گسترش تنگناها برای فعالیت فعالان اقتصادی را به همراه داشته است. از سوی دیگر برخی نهادها با قوانین و سیاست های روزمره و لحظه ای موجب بی ثباتی قوانین و تعدد تناقضات قانونی و در نهایت ناهماهنگی میان سازمان های اداری و عدم امکان تعامل مناسب با آنها را به همراه داشته است. این در حالی است که این نهادها از عمل به وظایف و تعهدات اصلی خود در سطوح خرد و کلان (مانند جلوگیری از قاچاق کالا، ثبات اقتصاد کلان و...) باز مانده اند. در این شرایط نه تنها انگیزه تولید و سرمایه گذاری وجود نداشته بلکه تداوم این شرایط موجب خروج تدریجی سرمایه ها و فعالان اقتصادی بالفعل و بالقوه از بازارهای داخلی را به همراه داشته است. با توجه به موارد مطرح شده به نظر می رسد به عنوان اولین قدم باید دولت ضد رقابت به دولت دوستدار رقابت تغییر رویه دهد تا بتواند الزامات ساز و کار بازار را فراهم آورد و از منافع جامعه بهره مند شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir