بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 9 آذر 1394      11:28

رشد‌ معاملات همگام با افت قیمت مسکن

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی با اعلام اینکه ﺛﺒﺎﺕ ﻧﺴﺒﻲ قیمت ها د ر ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴﮑﻦ د ر د ﻭ ﺳﺎﻝ اخیر فرصت ﻣﻨاسبی را برای ﻭﺭﻭد ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ کرد ه است، پیش بینی کرد تد اوم ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ د ﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﺁتی د ﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد ضمن اینکه کاهش ﻧﺎﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲﻫﺎ د ﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼﻥ، افزایش تسهیلات ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ نیز بر بهبود بازار مسکن موثر بود ه اند .
به گزارش بانک مرکزی، د ر آبان ماه سال ۱۳۹۴ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شد ه از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۸.۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال گذشته با ۲ د رصد کاهش همراه بود ه است همچنین د ر این ماه تعد اد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۲۰۵۶واحد مسکونی رسید که نسبت به مهرماه سال جاری و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۴.۴ و ۶.۷ د رصد افزایش نشان می د هد. همچنین براساس آمار جد ید بانک مرکزی از معاملات بازار مسکن د ر ۸ ماهه نخست سال جاری، تعد اد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۹۶.۲ هزار واحد مسکونی نزد یک شد که د ر مقایسه با مد ت مشابه سال قبل ۱۶.۱ د رصد کاهش نشان می د هد . د ر این مد ت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شد ه از طریق بنگاه های معاملات ملکی د ر شهر تهران ۳۸.۷ میلیون ریال بود ه که نسبت به د وره مشابه سال قبل با کاهش ۱.۱ د رصد ی مواجه بود ه است. ناگفته نماند، گزارش جد ید بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن مربوط به شهر تهران بود ه و نتایج حاصل از این گزارش قابل تعمیم به معاملات مسکن سایر مناطق شهری و نیز تحولات رونق و رکود د ر حوزه ساخت و ساز نیست.

واحد های نوساز د ر صد ر معاملات مسکن

در آبان ماه سال ١٣٩٤ تعد اد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۲.۱ هـزار واحـد مسـکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد افـزایش نشـان می دهد . بررسـی توزیـع تعـداد واحـدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آبان ماه سال ١٣٩٤ حاکی از آن است که واحدهای نوسـاز تا ٥ سـال ساخت با سهم ۵۵.۳ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصـاص داد هاند که سـهم مزبور در مقایسه با آبان ماه سال ١٣٩٣، 1.7 واحد درصد کاهش نشان می دهد .

توزیع تعد اد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه سال جاری حاکی از آن است که از میان مناطق ٢٢ گانه شهر تهران، منطقه ٥ با سهم ۱۴ درصدی از کـل معـاملات، بیشـترین تعـداد قراردادهـای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ٤، ٢ و ١٥ بـه ترتیـب بـا سـهم ۹.۷؛ ۸.۱ و ۶.۸ درصـدی در رتبه های بعدی قرار گرفتهاند. شایان ذکر است ۶۸.۲ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به ۱۰ منطقه شهر(به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ٥، ٤، ٢، ١٥، ١٤، ١، ٨، ١، ٧ و ١١) بـوده و ١٢منطقـه دیگـر تنها ۳۱.۸ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داد هاند.

کاهش ۶ درصدی قیمت در منطقه ۱۶

براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در آبان ماه سال ١٣٩٤ متوسط قیمت یـک متـر مربـع زیربنـای واحـد مسـکونی معاملـه شـده از طریـق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۳۸.۵ میلیون ریال است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیـب ۱.۹ و ۲ درصد کاهش نشان می دهد.  بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بـه منطقه ٦ (معاد ل ۲.۹ درصد ) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ١٦ (معاد ل ۵.۷ درصد ) تعلق دارد .

  ۶۰
تا ۷۰ متری ها گوی سبقت را ربودند

گزارش بانک مرکزی از معاملات صورت گرفته در بازار مسکن حاکی از آن است که توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در آبان ماه سال جاری بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی نشان می دهد که بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «٦٠ تا ٧٠» متر مربع معادل ۱۵.۹ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای «٥٠ تا ٦٠» و «٧٠ تا ٨٠» متر مربع به ترتیب با سهم ۱۵.۳ و ۱۳.۶ درصد در رتبههای بعدی قراردارد . همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش «١٠٠ تا ١٣٠» میلیون تومان با سهم ۱۰ درصد در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شد ه را به خود اختصاص داد هاند .

افزایش ۱۱ درصدی اجاره بها در آبان ماه

گزارش اخیر بانک مرکزی از بازار رهن و اجاره د ر آبان ماه سال ١٣٩٤ موید روند متناسب اجاره بها با تحـولات نـرخ تورم است به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبـل به ترتیب ۱۰.۸و ۱۱.۹ درصد رشد نشان می دهد .
مروری بر تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال ١٣٩٤ حاکی از افزایش ۶.۷ درصدی تعداد معاملات و کاهش ۲ درصدی متوسط قیمت خرید و فروش واحد های مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. همچنین حجم معاملات در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از افزایش ۴.۴ درصدی برخوردار بوده که این امر حاکی از استقبال خرید اران در شرایط ثبات قیمتی بازار مسکن است. ضمن اینکه براساس گزارش جدید بانک مرکزی سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصـی و غیرشخصـی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) معاد ل ۲۸.۴ درصد است.
گفتنی است، شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم تاثیر می پذیرد و همین موضوع سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir