بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 6 ارديبهشت 1394      10:27

کاهش تورم در پله آخر؟

اقتصاد ایرانی: آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم متوسط در فروردین ماه به ۱۵.۵ درصد رسیده و نسبت به ماه اسفند ۰.۰۶ واحد درصد کاهش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد که مقدار کاهش تورم فروردین ماه از ابتدای حرکت کاهش تورم در آبان سال ۹۲، کمترین مقدار بوده است. بنابراین در صورتی که «تورم ماهانه» اردیبهشت مانند تورم فروردین سال جاری و اسفند سال گذشته معادل ۱.۳ درصد گزارش شود، روند نزولی تورم در ۱۵ ماه گذشته تغییر مسیر خواهد داد. از سوی دیگر، آمار بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین به ۱۶.۵ درصد رسیده است که به استثنای آذر ماه سال گذشته، بیشترین مقدار تورم نقطه به نقطه در ۹ ماه گذشته بوده است. مجموع این آمار نشان می دهد که در ماه های آینده پتانسیل افزایش تورم بیشتر از پتانسیل کاهش تورم خواهد بود. حال آنکه، برخی از کارشناسان با استناد به روند نزولی نرخ تورم معتقدند که باید از سطح نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز کاسته شود؛ اما با کاهش نرخ سپرده بانکی، بخشی از نقدینگی از بازار پول به دیگر بازارها گسیل خواهد شد و این امکان وجود دارد که شوک کاهش نرخ سود بانکی دستاورد تورمی را با تهدید روبه رو سازد؛ موضوعی که تجربه سرکوب مالی در سال های گذشته نیز این موضوع را تایید می کند.

کاهش تورم در کف
آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم متوسط یا ۱۲ ماهه در فروردین ماه سال جاری به ۱۵.۵ درصد رسیده است. براساس بررسی ها این نرخ در ۳ سال و ۱۰ ماه گذشته کمترین میزان ثبت شده و روند نزولی تورم در اولین ماه سال جاری نیز تداوم داشته است. اگر چه هنوز حرکت مسیر تورم در جهت کاهشی است، اما از میزان کاهش تورم در فروردین ماه نسبت به ماه گذشته کاسته شده است. براساس آمارهای منتشر شده تورم فروردین ماه با ثبت رقم ۱۵.۵ درصد نسبت به تورم اسفند ماه (معادل ۱۵.۵۶ درصد) تنها ۰.۰۶ واحد درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش از زمان شروع حرکت نزولی تورم متوسط در آبان سال ۹۲ کمترین میزان بوده است. در مهر ماه سال ۹۲ نرخ تورم متوسط با ثبت رقم ۴۰.۵ درصد بیشترین نرخ تورم را در سال های اخیر ثبت کرد؛ اما پس از آن با «بهبود سیاست های پولی»، «شکل گیری انتظارات کاهشی تورم» و «کنترل نوسانات بازار ارز» از مقدار قله تورم کاسته شد. مقدار کاهش تورم از ۴۰.۵ درصد تا سطح ۲۰ درصد با سرعت قابل توجهی رخ داد و در مدت حدود یک سال (در مهر ماه سال ۹۳) تورم به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت، طی این یک سال، به طور متوسط ۱.۷ واحد درصد از سطح تورم کاسته شد؛ اما با ورود تورم به هسته سخت، روند کاهشی تورم نسبت به ماه های قبل از آن با سرعت کمتری ادامه یافت؛ به نحوی که از آبان ماه سال ۹۳ تا آخرین آمار منتشر شده در فروردین ماه سال ۹۴ کمتر از ۵ واحد درصد از تورم کاسته شده و به طور متوسط مقدار کاهش تورم ۰.۶ واحد درصد در ۶ ماه اخیر بوده است. آخرین آمار نیز نشان می دهد که میزان کاهش سطح تورم، به کمینه مقدار خود در ماه های گذشته رسیده و آهنگ آن کند شده است. بنابراین با توجه به روند کنونی می توان پیش بینی کرد مسیر تورم در ماه های آینده تغییر کرده و در مسیر افزایشی گام بردارد.

انحراف از مسیر هدف گذاری
برای بررسی جزئیات تورم و احتمال تغییر مسیر آن در ماه های آینده می توان تغییرات تورم ماهانه را بررسی کرد. تورم ماهانه، تغییرات شاخص بهای مصرف کننده را طی یک ماه محاسبه می کند و تغییرات تورم را فقط در ماه مورد نظر انعکاس می دهد. طبق آمار بانک مرکزی تورم ماهانه فروردین معادل ۱.۳ درصد گزارش شده است و حدودا نسبت به تورم اسفندماه (۱.۳ درصد) تغییری نداشته است. البته به صورت دقیق تر می توان بیان کرد که تورم ماهانه اسفند معادل ۱.۲۶ درصد و تورم ماهانه فروردین معادل ۱.۲۹ درصد بوده است و با افزایش دقت آمار می توان گفت ۰.۰۳ واحد درصد به تورم ماهانه طی یک ماه اخیر افزوده شده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد میزان تورم ماهانه دو ماه اخیر با ثبت رقم ۱.۳ درصد از میانگین تورم ماهانه متوسط در یک سال گذشته با ثبت رقم ۱.۲۵ بیشتر بوده است.
به طور کلی تورم ۱.۳ درصدی یکی از تورم های نسبتا بالا محسوب می شود که «تورم متناظر» ۱۶.۸ درصدی را در یک سال به همراه دارد. به بیان دیگر، اگر در تمام ماه های یک سال تورم ماهانه معادل ۱.۳ درصد باشد، تورم در ۱۲ ماه به میزان ۱۶.۸ درصد خواهد رسید. این روند با هدف گذاری تورمی در سال جاری در یک راستا قرار ندارد. براساس گفته های مسوولان بانک مرکزی هدف گذاری تورمی در سال جاری معادل ۱۴ درصد خواهد بود. بنابراین لازم است با این هدف گذاری تورم ماهانه به طور متوسط در سطح ۱.۱ درصد باشد و تجاوز بیشتر از این دامنه اهداف مورد نظر بانک مرکزی در سال جاری را با تهدید روبه رو خواهد ساخت.

 
لزوم کنترل تورم مواد خوراکی
یکی از عوامل بالا بودن تورم ماهانه فروردین ماه را می توان رشد ۲.۶ درصدی «مواد خوراکی و آشامیدنی» در این ماه بیان کرد. این گروه حدود ۲۸ درصد از وزن کل شاخص مصرف کننده را تشکیل می دهد. بررسی ها نشان می دهد طی دو سال گذشته تورم ماهانه گروه خوراکی معادل یک درصد بوده است، اما آمار فروردین ماه نشان می دهد تورم مواد خوراکی در این ماه ۱.۶ واحد درصد از میانگین ۲۴ ماه گذشته بیشتر بوده است. همچنین در سه ماه گذشته نیز ۵.۵ واحد درصد به تورم مواد خوراکی افزوده شده است، حال آنکه تورم نقطه به نقطه این گروه در فروردین ماه ۱۴.۹ درصد بوده است، که نشان می دهد بخش قابل توجهی از این رشد در سه ماه اخیر بوده است. بنابراین به نظر می رسد آمار تورمی در خوراکی ها نسبت به ماه های گذشته روند متفاوتی داشته است. به گفته کارشناسان بالا رفتن سطح قیمت در مواد خوراکی رابطه نزدیک تری با انتظارات تورمی مردم دارد. به نحوی که نوسان در قیمت مواد خوراکی بیشتر از سایر کالاها و خدمات در شکل گیری انتظارات تورمی نقش دارد. بنابراین به نظر می رسد کنترل تورم مواد خوراکی اثر مطلوب تری در شکل دهی انتظارات تورمی خواهد داشت و از سوی دیگر رشد تورم مواد خوراکی، انتظارات تورمی را با خطر مواجه خواهد کرد. البته باید تاکید کرد که تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی در سطح پایین از شاخص کل و معادل ۱۴.۹ درصد گزارش شده است اما تداوم آمار بالای تورم ماهانه در سه ماه گذشته با توجه به وزن بالای این گروه در تورم کل می تواند روند این شاخص را تحت تاثیر قرار دهد.

الزامات سیاست گذار پولی در شرایط حساس تورمی
در کنار آمار «تورم ماهانه» و «تورم متوسط» بانک مرکزی آخرین آمار تورم نقطه به نقطه را نیز منتشر کرد. بر این اساس تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه، ۱۶.۵ درصد گزارش شده که یکی از بالاترین آمارها در یک سال اخیر بوده است. طبق آمار اگر تورم نقطه به نقطه آذرماه (معادل ۱۶.۷ درصد) را در نظر نگیریم، این نرخ تورم از تیر ماه سال گذشته بیشترین میزان بوده است. این در حالی است که برای حرکت در مسیر کاهشی و حصول هدف گذاری تورمی باید از سطح تورم کاسته شود و با ادامه وضع موجود نمی توان به گذر از تورم ۱۵ درصد امیدوار بود. به اعتقاد کارشناسان برای کنترل تورم در مسیر هدف گذاری باید چند نکته را در نظر گرفت. کارشناسان معتقدند که نرخ تورم از متغیرهایی مانند نرخ ارز و نرخ نقدینگی تاثیر می پذیرد. در این بین، نرخ تورم در داخل کشور به دلیل میزان بالای مصرف کالاهای وارداتی همبستگی بالایی با نرخ ارز دارد. بررسی ها نشان می دهد که طی یک سال گذشته افزایش نرخ ارز حدود ۴ درصد بوده است، بنابراین می توان بیان کرد که در حال حاضر فشار تورمی از جانب بازار ارز به تورم وارد نمی شود. البته باید اشاره کرد که با تعیین نرخ سود بانکی و اخبار مذاکرات هسته ای امکان افزایش نوسان در بازار ارز نیز وجود دارد.
همچنین آمار رشد سالانه نقدینگی همچنان در سطح بالای حدود ۲۴ درصد است که این شاخص، کاهش روند تورمی را با مشکل روبه روخواهد کرد، البته اثر گذاری نقدینگی بر نرخ تورم با یک وقفه زمانی (حدود یک سال) صورت می گیرد، اما برای حصول تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵ باید سیاست هایی در جهت کنترل رشد نقدینگی اتخاذ شود. یکی از موضوعات دیگری که ممکن است روند کاهشی تورمی را با چالش روبه رو سازد کاهش نرخ سود بانکی است. در حالی که آمارها نشان می دهد نرخ تورم در ماه های آینده از پتانسیل افزایشی برخوردار خواهد بود. برخی از کارشناسان با توجه به روند نزولی تورم در ماه های گذشته اعتقاد دارند که باید از سطح نرخ سود بانکی کاسته شود. مطالعات گذشته نشان می دهد هنگامی که تورم در موقعیت ناپایدار قرار دارد، سیاست های سرکوب مالی، زمینه افزایش تورم را فراهم خواهد کرد. همچنین کاهش نرخ سود سپرده، باعث خواهد شد که بخشی از منابع از بازار پول خارج شده و به سمت بازارهای دیگر مانند ارز، طلا و مسکن روانه شود. در نتیجه این روند فشار بازارهای کالایی بر تورم بیشتر از قبل خواهد بود. بنابراین سیاست گذار پولی، باید با در نظر گرفتن شرایط موجود در بازار پول و سایر بازارها و روند حساس نرخ تورم در ماه های اخیر، تصمیمی اتخاذ کند که از یکسو هدف گذاری تورمی سال جاری با تهدید روبه رو نشود و از سوی دیگر، پیامدهای سرکوب مالی در سال های گذشته، مانند رشد بالای مطالبات غیرجاری و گسترش فساد مالی رشد نیابد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir