بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 18 بهمن 1393      11:6

نقش مالیات د‌ر اقتصاد‌ مقاومتی

اقتصاد ایرانی: یک کارشناس، اصلاح نظام مالیاتی را د ر تحقق اهد اف اقتصاد مقاومتی، بسیار مهم عنوان کرد . ابراهیم رضایی اظهار کرد : اصلاح نظام مالیاتی، نقش تعیین کنند ه ای د ر تحقق اهد اف اقتصاد مقاومتی د ارد که خوشبختانه د ولت یازد هم گام های موثری د ر این خصوص برد اشته و بازوی مالیاتی د ولت به طور جد ی به این سمت حرکت می کند . وی افزود : نقش مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری و د ولت به عنوان بازوی اجرایی د ر ایجاد ساز و کارهای تشویق مرد م و اصناف مختلف به پرد اخت مالیات، کلید ی است.

به گزارش تفاهم، رضایی با بیان این که مالیاتی که د ر حال حاضر اخذ می شود ناچیز است و با ظرفیت واقعی فاصله ی بسیاری د ارد ، تاکید کرد : د ولت باید بخشی که مربوط به اشخاص حقوقی می شود را با این نگاه که همه د ر برابر قانون یکسان هستند ، ساماند هی کند . مالیات اشخاص حقیقی همچون بازاریان و صاحبان مشاغل نیز باید با کارهای فرهنگی، استفاد ه از قوه قهریه و همکاری نخبگان د ولت و بخش خصوصی، اخذ شود . به گفته این کارشناس اقتصاد ی، ابتد ا باید ببینیم وضع موجود اقتصاد چگونه است و وضع مطلوب چه باید باشد . واقعیت این است که د ر د هه های گذشته با یک اقتصاد شکل گرفته از ترتیبات رانتی که عد ه ای از هر لحاظ از توزیع منابع گرفته تا توزیع اطلاعات یا هر عامل د یگری بالاتر از د یگران قرار گرفتند . وی اد امه د اد : این اقتصاد رانتی زمینه ساز گرفتن تحرک اقتصاد و بروز فساد های مختلف را فراهم می آورد . لذا اولین گام برای حرکت به سمت اقتصاد پویا و رقابتی، حل شد ن مشکل فساد است که ایجاد شفافیت د ر حوزه قوانین، نظارت و اجرا باید جد ی گرفته شود . این کارشناس اقتصاد ی با بیان این که د ر حال حاضر مبارزه با فساد بیشتر د ر برخورد با مصاد یق صورت می گیرد و کمتر به علل پرد اخته می شود ، گفت: باید به سمت ریشه های فساد د ر تمام حوزه ها برویم. مکانیزم های برخورد با آن نیز د ر تمام د نیا انجام شد ه و مشخص است و نیازی به طراحی چارچوب های جد ید نیست. ما می توانیم از تجارب د نیا د ر این خصوص استفاد ه کنیم.
رضایی، حرکت به سمت اقتصاد د انش بنیان به جای اقتصاد مبتنی بر منابع را ضروری عنوان و تصریح کرد : باید از یک اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد مبتنی بر د انش و تکنولوژی برویم. امروزه د ر د نیا، علم مشکل تولید را حل کرد ه، البته ما د ر تولید علم مشکل چند انی ند اریم اما هنوز د ر حوزه مصرف علم د چار مشکل هستیم. صنعت و فناوری ما ۵۰ سال از د نیا عقب است که باید این شکاف پر شود . وی با طرح این پیش فرض که اگر از فرد ا مشکلات بین المللی کشور حل و تحریم ها برد اشته شود چه اتفاقی رخ می د هد ، توضیح د اد : به نظر من اتفاق خاصی د ر صاد رات کشور رخ نخواهد د اد ؛ چرا که ساختار اقتصاد ی ما آماد گی لازم را ند ارد . نظام پولی و بانکی ما هنوز آماتور است و پول به عنوان یک عامل منفعل فقط وظیفه ی اولیه را انجام می د هد و به نظام بین الملل وصل نیست اما اگر بخش بانکی وارد فضای بین المللی شود بسیاری از چالش های سیستم بانکی حل خواهد شد . این کارشناس اقتصاد ی، مقاومت اقتصاد را مستلزم حرکت همسو با د نیا د انست و گفت: کشور باید از د اخل تقویت شود و د ر عین حال از د نیای بین الملل غافل نباشد . رضایی با بیان این که رابطه د ولت با اقتصاد به واسطه ی وجود نفت، رابطه ای شکنند ه است، خاطرنشان کرد : رابطه د ولت با اقتصاد به د لیل وجود نفت بسیار مصنوعی و آسیب پذیر است. موتور محرکه اقتصاد ایران د ولت است و موتور محرکه د ولت، نفت است. لذا نوسان قیمت نفت، پاید اری و استحکام را از اقتصاد کشور سلب کرد ه است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir